Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza"

w Gdańsku

 


Aktualności
Dlaczego my?
Oferta
Gdzie nas znaleźć?
 

Diagnoza dysleksji rozwojowej i dyskalkulii:
.

 

Dysleksja rozwojowa - to zaburzenie objawiające się trudnościami w czytaniu i/lub pisaniu występującymi pomimo prawidłowego rozwoju intelektualnego oraz właściwego przebiegu nauczania szkolnego.

W tym spektrum trudności wyróżnia się:

dysleksję - specyficzne trudności w czytaniu; 

dysortografię – specyficzne trudności w pisaniu, przejawiające się popełnianiem różnego typu błędów, w tym ortograficznych, mimo znania zasad poprawnej pisowni; 

dysgrafię – zniekształcenia strony graficznej pisma – brzydkie, niekaligraficzne pismo; 

Dyskalkulia zaś, to specyficzne trudności w rozwiązywaniu najprostszych nawet zadań matematycznych, np. trudności w dodawaniu czy mnożeniu.

Dla kogo?
.

 

Zaleca się przeprowadzenie badań diagnostycznych w przypadku, gdy dziecko nie radzi sobie w szkole, mimo, iż jego rozwój intelektualny nie budzi zastrzeżeń. 

Diagnoza zalecana jest w szczególności gdy dziecko ma lub miało wcześniej trudności z nauką liter, z nauką czytania; w okresie przedszkolnym miało problemy z posługiwaniem się nożyczkami; niechętnie rysowało; było niezgrabne ruchowo; myliło litery b-p-d, itp.

W klasach starszych dzieci z dysleksją mają niekiedy trudności z poprawnością zapisu ortograficznego, mimo, iż znają zasady ortografii.

 

Diagnoza dyskalkulii zalecana jest w przypadku gdy dziecko ma duże problemy z nauką matematyki, mimo dużego nakładu pracy i dobrych możliwości intelektualnych. Ma trudność z rozumowaniem matematycznym, myli znaki +/-, przestawia cyfry, itp.

Forma pracy:
.

 

Diagnoza dysleksji rozwojowej - to postępowanie wymagające przeprowadzenia szeregu badań specjalistycznych. Konieczna jest ocena możliwości intelektualnych badanego ucznia, struktury intelektu, rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych leżących u podłoża czynności czytania i pisania, w tym percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności analizatora słuchowo-językowego.

 

Procedura składa się z 2-3 spotkań. Badanie psychologiczne trwa zwykle około dwóch godzin. Badanie pedagogiczne trwa ok 90 minut.  

 

Nasi diagności są autorami testów do diagnozy dysleksji stosowanych w poradniach w całym kraju.

 

Opinie z naszej Poradni honorowane są z mocy prawa we wszystkich szkołach oraz na egzaminach zewnętrznych (sprawdzian po VI klasie, egzamin gimnazjalny, matura). 

Rejestracja
Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza"

ul. Czarnieckiego 5A poziom 1

80-239 Gdańsk 

 

rejestracja (10:00-15:00):

tel. kom. 881-348-188

tel./faks 58-340-38-29

.
   
Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates