Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza"

w Gdańsku

 


Aktualności
Dlaczego my?
Oferta
Gdzie nas znaleźć?
 
Badania diagnostyczne
.
 • diagnoza dysleksji rozwojowej (dysgrafii, dysortografii),

 • diagnoza specyficznych trudności matematycznych (dyskalkulia),

 • diagnoza gotowości i dojrzałości szkolnej,

 • diagnoza przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych,

 • badania psychologiczne w związku z nadpobudliwością i zaburzeniami zachowania,

 • diagnoza inteligencji,

 • diagnoza osobowości,

 • wystawiamy opinie na prawach poradni publicznej,

 • badamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Szanowni Państwo - Rodzice dzieci z dysleksją!

Informujemy, że zgodnie z aktualnymi przepisami podczas egazminów zewnętrznych (sprawdzian po 6 klasie szkoły podstawowej, egzamin gimnazjalny, matura) respektowane są wyłącznie opinie wystawione przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

 

Opinie wystawiane przez gabinety psychologiczne i inne ośrodki, nie posiadające uprawnień poradni psychologiczno-pedagogicznej - nie są respektowane.

 

Nasza Poradnia posiada pełne uprawnienia w zakresie opiniowania do w/w celów. Nasze opinie są honorowane,

z mocy prawa, we wszystkich typach szkół.

Terapia i konsultacje

.

 • systemowa terapia rodzinna - dla rodzin borykających się z trudnościami, kłopotami wychowawczymi, przeżywających poważną zmianę,

 • terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi  trudnościami w nauce,

 • logopedyczna terapia wad wymowy i zaburzeń komunikacji,

 • konsultacje dla osób przeżywających trudności związane z tożsamością płciową oraz dla ich rodzin,

 • konsultacje indywidualne dla młodzieży oraz osób dorosłych, pragnących skonsultować się psychologiem w ważnej dla siebie kwestii,

Planowanie kariery - Doradztwo zawodowe
.
 • pomoc młodzieży w określeniu swoich mocnych i słabych stron oraz wyborze drogi dalszej nauki bądź pracy zawodowej,

 • pomoc w pogłębieniu wiedzy o rynku pracy,

 • diagnoza predyspozycji osobowościowych i zawodowych związanych z konkretnym zawodem, bądź grupą zawodów,

 • usługi świadczą dyplomowani doradcy zawodowi,

Szkolenia
.
 • szkolenia dla nauczycieli realizujących awans zawodowy,

 • specjalistyczne szkolenia dla Rad pedagogicznych,

 • szkolenia dla rodziców,

 • warsztaty i treningi dla firm,

Szczegółowe informacje dotyczące powyższej oferty oraz rejestracja pod numerem telefonu:

 

rejestracja (10:00-15:00):


tel./faks 58-340-38-29

 

Jeśli połączenie w danym momencie nie będzie mogło być zrealizowane prosimy zadzwonić później.

   
Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates